Stowarzyszenie Oleandrów

Statut Stowarzyszenia Oleandrów

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Oleandrów”,  w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej, przy zachowaniu pełnej apolityczności w swoich działaniach.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1) bezpieczeństwo i porządek na ulicach i terenach przydomowych;
  2) porządek publiczny w sąsiedztwie salonów gry, głośnych dyskotek, nocnych lokali, agencji towarzyskich;
  3) ochrona mieszkańców przed hałasem, szczególnie tym zakłócającym spokój i ciszę nocną;
  4) utrzymanie czystości ulic i przywrócenie publicznych toalet;
  5) przeciwdziałania likwidacji punktów i placówek handlu i usług najbardziej potrzebnych mieszkańcom;
  6) popieranie inicjatyw tworzenia nowych placówek uwzględniających potrzeby mieszkańców;
  7) uwzględnianie woli i interesów mieszkańców przy planowaniu zagospodarowania wolnych terenów;
  8) uwzględnianie woli i interesów mieszkańców w związku z planowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą w lokalach użytkowych;
  9) ochrona istniejącej zieleni i wzbogacanie środowiska naturalnego;
  10) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt;
  11) pomoc dzieciom wywodzącym się z rodzin i środowisk patologicznych;
  12) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  13) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  14) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.
 8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne formy działania:
  a)        współpracę z lokalnymi mediami i prasą;
  b)        publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celem Stowarzyszenia;
  c)        prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;
  d)       współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub chcącymi wspierać działalność Stowarzyszenia;
  e)        występowanie z wnioskami, postulatami, interwencjami i stanowiskami do organów samorządu terytorialnego, policji, straży miejskiej i innych urzędów w sprawach dotyczących interesów mieszkańców Osiedla Oleandrów Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zamieszkała na terenie Osiedla Oleandrów nr IX (wg §11 pkt 13 załącznika nr 2 do Uchwały Nr 151/18/2016 z dnia 10 marca 2016 roku Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu osiedla jako jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *